کاتالوگ و گواهینامه ها

پنل های خورشیدی کلیکسو

متعلق به گروه Calyxo آلمان

پنل های خورشیدی کلیکسو

 متعلق به گروه Calyxo آلمان (eng)

معرفی شرکت آریو سان شید

متعلق به گروه آریو سان شید

پنل های خورشیدی آمری سولار

متعلق به گروه Amerisolar آمریکا(eng)

پنل های خورشیدی آمری سولار

متعلق به گروه Amerisolar آمریکا

 اینورتر  خورشیدی کاکو 50kw

متعلق به گروه siemens آلمان

کلکتورهای حرارتی خورشیدی

متعلق به گروه NAU آلمان

معرفی شرکت کلیکسو

 متعلق به گروه Calyxo آلمان (eng)

گواهینامه عملکرد کلکتورهای حرارتی

متعلق به گروه NAU آلمان(eng)

دستورالعمل نصب کلکتورها

(تو کار) متعلق به گروه NAU آلمان (eng)

دستورالعمل نصب کلکتورها

متعلق به گروه NAU آلمان (eng)

گواهینامه Solar Keymark

متعلق به گروه NAU آلمان (eng)

دیگ چگالشی دیواری آریستون

متعلق به گروه Ariston ایتالیا

دیگ چگالشی دیواری آریستون

متعلق به گروه Ariston ایتالیا (eng)

پکیج حرارتی آرکا

متعلق به شرکت Arca ایتالیا

پکیج حرارتی آرکا

متعلق به شرکت Arca ایتالیا (eng)

دیگهای چگالشی رندامکس هلند

متعلق به گروه آریستون ایتالیا

دیگهای چگالشی رندامکس هلند

متعلق به گروه آریستون ایتالیا (eng)

گواهینامه CE اروپا

متعلق به دیگ های سری R3456

گواهینامه CE اروپا

متعلق به دیگ های سری R40

گواهینامه CE اروپا

متعلق به دیگ های سری R600