سیستمهای گرمایشی خورشیدی به زبان ساده

سیستمهای گرمایشی خورشیدی شامل 4 بخش اصلی می باشند:

* پنلهای حرارتی خورشیدی
* پمپ سیرکولاسیون (قلب سیستم)
* منابع کننده گرما
* سیستم کنترل (مغز سیستم)
مهمترین بخش در سیستمهای گرمایش خورشیدی، پنلهای خورشیدی می باشد که وظیفه تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی حرارتی را عهده دار می باشد، در این سیستم، پمپ سیرکولاسیون سیال گرم شده توسط پنلها را در مدار به جریان در می آورد و این گرما توسط یک مبدل حرارتی و یا کویل گرمایی به منبع آب گرم منتقل می شود، سیستم کنترل فرمان کارکرد به پمپ سیرکولاسیون جهت انتقال حرارت ایجاد شده در پنلها را صادر و در حقیقت در مواقع لزوم پمپ سیرکولاسیون را خاموش و یا روشن می کند.