چرا سیستم های خورشیدی ؟

مزایای استفاده از انرژی خورشیدی

 کمک به حفظ سرمایه ای به نام “محیط زیست”
صرفه جویی در مصرف منابع نفت و گاز
صرفه جویی و سودآوری اقتصادی
در دسترس بودن
بي‌خطر بودن
بي‌پايان بودن
عدم وجود اجزای متحرک و هزینه نگهداری ناچیز