ظرفیت 20کیلووات

اینورتر خورشیدی Kaco آلمان

پنل خورشیدی Calyxo آلمان

نیروگاه برق خورشیدی

آقای امامیان – گرگان

P9 (1)
P9 (4)
P9 (3)
P9 (2)
previous arrow
next arrow
P9 (1)
P9 (4)
P9 (3)
P9 (2)
previous arrow
next arrow