ظرفیت 20کیلووات

اینورتر خورشیدی Kaco آلمان

پنل خورشیدی Amerisolar 

نیروگاه برق خورشیدی

شرکت توانمند سازان ماندستان-بوشهر 2

p12 (1)
p12 (17)
p12 (16)
p12 (15)
p12 (14)
p12 (13)
p12 (12)
p12 (11)
p12 (10)
p12 (9)
p12 (8)
p12 (7)
p12 (6)
p12 (5)
p12 (4)
p12 (3)
p12 (2)
previous arrow
next arrow
p12 (1)
p12 (17)
p12 (16)
p12 (15)
p12 (14)
p12 (13)
p12 (12)
p12 (11)
p12 (10)
p12 (9)
p12 (8)
p12 (7)
p12 (6)
p12 (5)
p12 (4)
p12 (3)
p12 (2)
previous arrow
next arrow