ظرفیت 30کیلووات

اینورتر خورشیدی Kaco آلمان

پنل خورشیدی Calyxo آلمان

نیروگاه برق خورشیدی

توانمند سازان ماندستان- بوشهر 1

p11 (1)
p11 (21)
p11 (20)
p11 (19)
p11 (18)
p11 (17)
p11 (16)
p11 (15)
p11 (14)
p11 (13)
p11 (12)
p11 (11)
p11 (10)
p11 (9)
p11 (8)
p11 (7)
p11 (6)
p11 (5)
p11 (4)
p11 (3)
p11 (2)
previous arrow
next arrow
p11 (1)
p11 (21)
p11 (20)
p11 (19)
p11 (18)
p11 (17)
p11 (16)
p11 (15)
p11 (14)
p11 (13)
p11 (12)
p11 (11)
p11 (10)
p11 (9)
p11 (8)
p11 (7)
p11 (6)
p11 (5)
p11 (4)
p11 (3)
p11 (2)
previous arrow
next arrow