ظرفیت 60کیلووات

اینورتر خورشیدی kaco آلمان

پنل خورشیدی نسل دوم calyxo آلمان

نیروگاه برق خورشیدی

شرکت پالایش گاز بیدبلند – بهبهان

p5(30)
p5(29)
p5(28)
p5(27)
p5(26)
p5(25)
p5(24)
p5(23)
p5(22)
p5(21)
p5(20)
p5(19)
p5(18)
p5(17)
p5(16)
p5(15)
p5(14)
p5(13)
p5(12)
p5(11)
p5(10)
p5(9)
p5(8)
p5(7)
p5(6)
p5(5)
p5(4)
p5(3)
p5(2)
p5(1)
previous arrow
next arrow
p5(30)
p5(29)
p5(28)
p5(27)
p5(26)
p5(25)
p5(24)
p5(23)
p5(22)
p5(21)
p5(20)
p5(19)
p5(18)
p5(17)
p5(16)
p5(15)
p5(14)
p5(13)
p5(12)
p5(11)
p5(10)
p5(9)
p5(8)
p5(7)
p5(6)
p5(5)
p5(4)
p5(3)
p5(2)
p5(1)
previous arrow
next arrow