ظرفیت 20 کیلووات

اینورتر خورشیدی kaco آلمان

پنل خورشیدی نسل دوم

calyxo آلمان

نیروگاه برق خورشیدی

مرکز خیریه نگهداری معلولین آشتیان

p2(19)
p2(18)
p2(17)
p2(16)
p2(15)
p2(14)
p2(8)
p2(13)
p2(12)
p2(11)
p2(10)
p2(9)
p2(7)
p2(6)
p2(5)
p2(4)
p2(3)
p2(1)
p2(2)
previous arrow
next arrow
p2(19)
p2(18)
p2(17)
p2(16)
p2(15)
p2(14)
p2(8)
p2(13)
p2(12)
p2(11)
p2(10)
p2(9)
p2(7)
p2(6)
p2(5)
p2(4)
p2(3)
p2(1)
p2(2)
previous arrow
next arrow