مدیر عامل مجموعه

مهندس هادی آقا براتی

مهندس هادی آقا براتی

مدیر عامل مجموعه
مشاهده رزومه

مدیر عامل مجموعه

مهندس هادی آقا براتی

مدیر عامل مجموعه

مهندس هادی آقا براتی