آبان 26, 1396

چین به هدف افزایش ۵۰ گیگا وات ظرفیت خورشیدی نزدیک شده است

چین به هدف اضافه کردن ۵۰ گیگا وات ظرفیت خورشیدی نزدیک می شود کشور چین به شکستن یک رکورد جدید در سال جاری نزدیک می شود. […]