آقای مهندس مخبری – ظرفیت معادل ۲۵۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 9, 2016
آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 9, 2016