آقای مهندس مخبری – ظرفیت معادل ۲۵۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 18, 1395
آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 18, 1395