گروه مهندسین صحیح النسب - ظرفیت معادل ۸۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه - Ariosunshade
آقای مهندس مخبری – ظرفیت معادل ۲۵۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵
آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵