آقای مهندس رحیم تبار - ظرفیت معادل ۶۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه - Ariosunshade
آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵
آقای پیمایی (گروه ساختمانی دنو) – ظرفیت معادل ۲۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۲, ۱۳۹۵