آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 9, 2016
آقای پیمایی (گروه ساختمانی دنو) – ظرفیت معادل ۲۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 3, 2016