آقای مهندس رحیمی – ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 18, 1395
آقای پیمایی (گروه ساختمانی دنو) – ظرفیت معادل ۲۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 12, 1395