آقای مهندس رحیمی - ظرفیت معادل ۱۰۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه - Ariosunshade
گروه مهندسین صحیح النسب – ظرفیت معادل ۸۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵
آقای مهندس رحیم تبار – ظرفیت معادل ۶۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵