گروه مهندسین صحیح النسب – ظرفیت معادل ۸۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 9, 2016
آقای مهندس رحیم تبار – ظرفیت معادل ۶۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
اکتبر 9, 2016