آقای پیمایی (گروه ساختمانی دنو) - ظرفیت معادل ۲۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه - Ariosunshade
آقای مهندس رحیم تبار – ظرفیت معادل ۶۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵