آقای مهندس رحیم تبار – ظرفیت معادل ۶۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر 18, 1395