آقای مهندس مخبری - ظرفیت معادل ۲۵۰۰ لیتر آب گرم روزانه - Ariosunshade
گروه مهندسین صحیح النسب – ظرفیت معادل ۸۰۰۰ لیتر آب گرم روزانه
مهر ۱۸, ۱۳۹۵