گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی

گرمایش خورشیدی دربندسر
خرداد 11, 1397
برق خورشیدی گناوه
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : بینا
  • زمان اجرا :92
  • مکان اجرا : تهران کامرانیه جنوبی
  • ظرفیت : 4000 لیتر
  • توضیحات : +استخر