گرمایش خورشیدی زعفرانیه (نیری)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (سلامت)
اردیبهشت 14, 1398
گرمایش خورشیدی ازگل(سلیمانی)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : نیری
  • زمان اجرا :92
  • مکان اجرا :زعفرانیه
  • ظرفیت :15 کلکتور
  • توضیحات : _