گرمایش خورشیدی زعفرانیه (رضی)

گرمایش خورشیدی ولنجک (صائبی)
خرداد 15, 1397
گرمایش خورشیدی ولنجک (رحیم تبار)
خرداد 15, 1397
  • کارفرما : رضی
  • زمان اجرا :90
  • مکان اجرا : زعفرانیه
  • ظرفیت : 1500 لیتر
  • توضیحات : ـ