گرمایش خورشیدی دربندسر

گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی(فراهانی)
خرداد 11, 1397
گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : دربندسر
  • زمان اجرا :95
  • مکان اجرا : دربندسر
  • ظرفیت : 2400 لیتر
  • توضیحات :_