دیگ چگالشی کارخانه ویتانا

دیگ چگالشی لواسان(نعمت زاده)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : کارخانه ویتانا
  • زمان اجرا : 96
  • مکان اجرا :_
  • ظرفیت : 750 کیلووات
  • توضیحات : _