دیگ چگالشی نیاوران (ملکی)

دیگ چگالشی کامرانیه شمالی (طبقی)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی قلهک (بینا)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : ملکی
  • زمان اجرا : 95
  • مکان اجرا : نیاوران
  • ظرفیت : 150 کیلووات
  • توضیحات : _