دیگ چگالشی دروس (مهندس حسامی)

دیگ چگالشی سهروردی (دکتر احمدی)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی کامرانیه شمالی (طبقی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : مهندس حسامی
  • زمان اجرا : 96
  • مکان اجرا : دروس
  • ظرفیت : 300 کیلووات
  • توضیحات : دیواری