دیگ چگالشی (مهندس حسامی)

دیگ چگالشی سهروردی (دکتر احمدی)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی کامرانیه شمالی (طبقی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : مهندس حسامی
  • زمان اجرا : _
  • مکان اجرا : _
  • ظرفیت : _
  • توضیحات : دیواری