دیگ چگالشی مهرشهر کرج (مهندس طباطبایی)

دیگ چگالشی لواسان(نعمت زاده)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی سهروردی (دکتر احمدی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : مهندس طباطبایی
  • زمان اجرا : 96
  • مکان اجرا : مهرشهر کرج
  • ظرفیت : 35 کیلووات
  • توضیحات : دیواری