دیگ چگالشی لواسان(نعمت زاده)

دیگ چگالشی کارخانه ویتانا
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی مهرشهر کرج (مهندس طباطبایی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : نعمت زاده
  • زمان اجرا : _
  • مکان اجرا : لواسان
  • ظرفیت : 300 کیلووات
  • توضیحات : دیواری