دیگ چگالشی لواسان(نعمت زاده)

دیگ چگالشی کارخانه ویتانا
ژوئن 8, 2018
دیگ چگالشی مهرشهر کرج (مهندس طباطبایی)
ژوئن 8, 2018
  • کارفرما : نعمت زاده
  • زمان اجرا : _
  • مکان اجرا : لواسان
  • ظرفیت : 300 کیلووات
  • توضیحات : دیواری