دیگ چگالشی قلهک (بینا)

دیگ چگالشی نیاوران (ملکی)
خرداد 18, 1397
گرمایش خورشیدی زعفرانیه (صحیح النسب)
خرداد 15, 1397
  • کارفرما : بینا
  • زمان اجرا : 94
  • مکان اجرا : قلهک
  • ظرفیت : 500 کیلووات
  • توضیحات : دو عدد دیگ فوالدی elco