دیگ چگالشی سهروردی (دکتر احمدی)

دیگ چگالشی مهرشهر کرج (مهندس طباطبایی)
خرداد 18, 1397
دیگ چگالشی دروس (مهندس حسامی)
خرداد 18, 1397
  • کارفرما : دکتر احمدی
  • زمان اجرا : _
  • مکان اجرا : _
  • ظرفیت : 150 کیلووات
  • توضیحات : _