برق خورشیدی گناوه

گرمایش خورشیدی کامرانیه جنوبی
خرداد 11, 1397
برق خورشیدی بهبهان
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : ـ
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا : گناوه
  • ظرفیت : 15.3 کیلووات
  • توضیحات :