برق خورشیدی کردان (حدادزاده)

گرمایش خورشیدی ازگل(سلیمانی)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی گرگان (پارس سولار البرز)
اردیبهشت 14, 1398
  • کارفرما : حدادزاده
  • زمان اجرا :96
  • مکان اجرا :کردان
  • ظرفیت :20 کیلووات
  • توضیحات : _