برق خورشیدی پردیس (فناورسازان هوشمند پردیس)

برق خورشیدی خاوران (حسنی)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی بیدبلند
اردیبهشت 11, 1398
  • کارفرما : شرکت فناورسازان هوشمند پردیس
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا : پردیس
  • ظرفیت : 8 کیلووات
  • توضیحات : _