برق خورشیدی بهبهان

برق خورشیدی گناوه
خرداد 11, 1397
برق خورشیدی آشتیان
خرداد 11, 1397
  • کارفرما : ـ
  • زمان اجرا :97
  • مکان اجرا : بهبهان
  • ظرفیت : ۵.۴ کیلووات
  • توضیحات :