برق خورشیدی (استان فارس شهر لار)

گرمایش خورشیدی زعفرانیه (سلامت)
اردیبهشت 14, 1398
برق خورشیدی لار

برق خورشیدی

  • کارفرما : مسکونی
  • زمان اجرا :98
  • مکان اجرا : استان فارس شهر لار
  • ظرفیت : 15 کیلووات
  • توضیحات : _