برق خورشیدی آشتیان

برق خورشیدی بهبهان
خرداد 11, 1397
پروژه برق خورشیدی اهواز
خرداد 11, 1397
  • کارفرما :
  • زمان اجرا : 96
  • مکان اجرا : آشتیان
  • ظرفیت : کیلووات 20
  • توضیحات :