021-72489

سلول فوتوولتائیک یا همان پنل های خورشیدی، به عنوان یک منبع تولید تولید انرژی با استفاده از جذب نور خورشید می باشد.

پنل های خورشیدی از کنار هم قرار گرفتن سل های خورشیدی، به دست می آیند.

شایع ترین کاربرد پنل های خورشیدی استفاده در زمین های کشاورزی، صنایع صنعتی، کاربرد نظامی، خانگی، آبگرم کن های خورشیدی و… است.

پنل های خورشیدی بسته به نوع مصرف دارای توان های مختلفی می باشند.

پنل های خورشیدی دو سری ساخته شده اند:

پنل خورشیدی پلی کریستال، پنل خورشیدی مونو کریستال که هر کدام داراری بازدهی و طول عمر مختلفی می باشند.